Barion Pixel

Kedves Látogatónk! 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Részletes információ a sütikről.

Menü

Magyar

hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. A Szabályzat célja

-A jelen Adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse az Autistic Art Kft. (továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

-Az Autistic Art Kft. a www.shop.autitsicart.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalrara látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

 1. Az Adatkezelő adatai

Név: Autistic Art Kft.

Cím: 1122. Budapest, Alkotás út 55-61. C/7

Email: kapcsolat@autisticart.hu

Telefon: 061 308 9232

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101187/2016

 1. Az Érintettek köre

-A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra látogatók, regisztrálók és az oldalon keresztül online megrendelést leadók köre.

 1. A kezelt adatok köre

-Regisztráció során, illetve regisztráció nélküli rendelésfeladás során az érintett köteles megadni a következő személyes adatokat: név, email cím, telefonszám, szállítási- és számlázási cím

-A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

-A rendszer működése során a következő technikai adatok automatikusan rögzítésre kerülnek: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

-A Weboldal egy vagy több cookie-t használ, melyekben kizárólag az oldal meglátogatásának és elhagyásának ténye és ideje tárolódik. A cookie-k használatát az érintett letilthatja.

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

-Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

-Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.

-Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

-A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

-A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Hírlevél - A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 1. Az adatkezelés időtartama

-A regisztráció vagy megrendelés során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval vagy megrendeléssel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. Az adatok Érintett kérése alapján történő Szolgáltató általi törlésére bármikor lehetőség van.

-A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a Shoprenter.hu beállításainak megfelelően tárolja.

-A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

-Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről való leiratkozásig tart.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

-Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni.

-Az alapvető informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében, mint az adattovábbítás jogalapja a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

-Az adatfeldolgozók megnevezése:

 • Mail Manager - postai szolgáltatások

 1. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

-Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

-Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

-Az Érintett a regisztráció során megadott adatokat bármikor módosíthatja. Aktuális megrendeléshez a megrendelés időpontjában megadott adatok tartoznak, ezzel kapcsolatos információt, módosítást a Szolgáltatótól igényelhet az Érintett a megadott elérhetőségeken.

-Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

-A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

-Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

-Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

-Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 1. Az adatok biztonsága érdekében tett intézkedések

-Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 


 

Keresés